កូនខ្ញុំអៀនបន្តិច ពី នំស្រួយ ស្វីស (Swizz)​​​, New Comedy from Rathanak Vibol Yong Ye

Share
Embed
  • Published on:  Saturday, February 1, 2020
  • Our new Rathanak Vibol Yong Ye comedy clip today is "កូនខ្ញុំអៀនបន្តិច ពី នំស្រួយ ស្វីស (Swizz)".

    There are always upcoming new comedy video clips from Rathanak Vibol Team or Yong Ye Channel like this video which will entertain you anytime you watch it. Our team show, this video is very popular like Pek mi comedy show and ដូច្នឹងផង comedy show. Please, support our funny small kids team so we can create more good content for you and also expand our Youtube community.

Comment